Algemene Voorwaarden Good Smiling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Good Smiling™;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Good Smiling™: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Good Smiling™ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Good Smiling™

Good Smiling Fotoprint – Good Timing.

 Pieter Langendijkstraat 10,  5251LH   Vlijmen.

KvK 76805948

BTW: NL003118382B33

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Good Smiling™ en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Good Smiling™ zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Situaties die buiten deze algemene voorwaarden vallen zullen op een case-by-case basis behandeld worden.
 6. In het geval van onduidelijkheden over deze algemene voorwaarden wordt geadviseerd contact op te nemen met Good Smiling™.
 7. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet geldig zijn of ongeldig worden verklaard door een rechterlijke instantie, dan heeft dit enkel betrekking op de betreffende bepaling en niet op de gehele algemene voorwaarden.

 Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Good Smiling™ gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Good Smiling™ niet, en Good Smiling™ is dan ook niet verplicht deze artikelen te leveren.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Good Smiling™ de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Good Smiling™ zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • alle afbeeldingen in de webshop zijn indicatief en geen aanleidingen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, maar Good Smiling™ kan niet kunt garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De klant heeft de mogelijkheid tot vooruit -of achteraf betalen van de bestelling.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Good Smiling™ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Good Smiling™ is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Good Smiling™ passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Good Smiling™ daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Good Smiling™ kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Good Smiling™ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Good Smiling™ heeft altijd het recht heeft om een bestelling te weigeren c.q. te annuleren binnen 14 aantal dagen na bestelling.
 6. De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het bestelde product(en).
 7. Good Smiling™ zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 8. het bezoekadres van de vestiging van Good Smiling™ waar de consument met klachten terecht kan;
 9. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 10. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 11. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Good Smiling™ deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 12. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 13. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van alle producten door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Good Smiling™ bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tuinposters, muurcirkels en wanddecoraties zijn altijd maatwerk en vallen daarom buiten het standaard retourrecht.
 3. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor speciale producten (bijvoorbeeld als de kwaliteit van de aangeleverde foto niet optimaal zou zijn ).
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Good Smiling™ retourneren, conform de door Good Smiling™ verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. De klant zal Good Smiling™ informeren indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht. Dit kan via telefoon, email or middels het herroepingsformulier bij de retourzending.
 6. De klant verplicht is om binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten bekend te maken dat hij/zij zich beroept op het herroepingsrecht. Vervolgens heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product te retourneren.
 7. Indien klant niet binnen deze aangegeven termijn gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht dan is de koop een feit.
 8. Producten kunnen retour gezonden worden naar: Good Smiling .Pieter Langendijkstraat 10, 5251LH Vlijmen.
 9. Bij het terugzenden van het product ligt de aansprakelijkheid volledig bij de klant. De klant is verantwoordelijk voor een degelijke terugzending, inclusief een track&trace code.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening. De hoogte van deze kosten zijn voor Nederland in de regel € 6,95 (PostNL) en Belgie € 5,95 (BPost). Klant dient voor realtime kosten op de betreffende websites van de koeriers te kijken.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Good Smiling™ dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Good Smiling™ kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Good Smiling™ dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

-die door Good Smiling™ tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties                van de consument;

     -die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

     -die zichtbare gebruikerssporen bevatten;

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Good Smiling™ producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Good Smiling™ geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Good Smiling™ dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. Alle belastingen en accijnzen, van welke aard dan ook, die nu of in de toekomst door de overheid worden geheven, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij de verkoop of het vervoer van de gedekte goederen, moeten door de Klant worden betaald en zijn ten laste van de Klant.

 

 

 

 

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Good Smiling™ staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Good Smiling™ er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Good Smiling™ biedt een garantieregeling van 12 maanden voor fabrieksfouten, defecten e.a. tekortkomingen aan. Indien de consument een tekortkoming ontdekt, kan hij/zij e-mailen op GoodSmiling.2020@gmail.com en zal het defecte onderdeel of het gehele product vervangen worden.
 3. Klant dient bij ontvangst van producten direct zijn/haar bestelling en producten te controleren. Indien sprake is van verkeerd geleverd product, ondeugdelijk of incompleet product moet de klant dit direct moet melden, binnen een termijn van 7 dagen.
 4. De garantie vervalt bij zaken die duidelijk veroorzaakt zijn door eigen toedoen van de klant, zoals krassen, breuken en oneigenlijk gebruik. Ook als de klant zelf heeft geprobeerd om het product te repareren, vervalt de garantie.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Good Smiling™ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Klant is er van bewust dat Good Smiling™ zelf geen producten verstuurd, maar slechts fungeert als tussenpersoon. De bestellingen worden verstuurd door betrouwbare leveranciers.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Klant is zelf verantwoordelijk voor evt. wijzigingen in NAW gegevens.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Good Smiling™ het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Good Smiling™ zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn dan voor rekening van Good Smiling™.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Good Smiling™ tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Good Smiling™ bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Indien Good Smiling™ een levertermijn overschrijdt heeft dit niet tot gevolg dat klant een schadevergoeding ontvangt.
 9. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en 1 of meerdere producten hiervan niet op voorraad zijn, zal Good Smiling™ wachten met verzending totdat alle producten tezamen verstuurd kunnen worden.

Artikel 12 – Betaling

 1. Een opdracht wordt pas verwerkt nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Op verschillende betaalmethodes kunnen ook specifieke voorwaarden van toepassing van de betreffende bedrijven. Good Smiling™ heeft geen invloed de inhoud van deze voorwaarden.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Good Smiling™ beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Good Smiling™, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Good Smiling™ ingediende klachten worden z.sp.m. doch binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Good Smiling™ binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Indien de klacht terecht is, zal Good Smiling™ in overleg met de klant tot een geschikte oplossing komen, zij het terugbetaling of een vervangend product.
 6. Klachten kunnen gemeld worden via email of telefoon.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Good Smiling™ en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten van geschillen.
 3. In het geval van een geschil zal dit eerst onderling wordt beslecht voordat het wordt voorgelegd aan een rechter.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Bij vertaling van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.